Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

           สื่อสังคมออนไลน์แห่งการเรียนรู้นี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อเสริม รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ซึ่งสามารถสนับสนุนหรือเติมเติมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้หลายช่องทางและลดข้อจำกัดในด้านเวลา ความต้องการที่หลากหลายด้วย
           ผู้จัดทำสื่อมีความมุ่งหวังให้นักเรียนใช้บทเรียนอย่างสร้างสรรค์และเข้าถึงปฏิสัมพันธ์หลาย ๆ อย่างที่มีอยู่ในสื่อดังกล่าวนี้
           หวังว่านักเรียนจะได้รับประโยชน์ตามสมควรและยินดีรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อการสื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                                                        ครูอารมณ์  ชุมเชิงกาญจน์